ចំណុចចំនួន៩ ដែលបង្ហាញថា «គេស្រលាញ់អ្នក»

បងស្រលាញ់អូន ឬអូនស្រលាញ់បង មិនអាចបញ្ជាក់ទាំងស្រុងថា គេពិតជាស្រលាញ់អ្នកឡើយ។ ពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះងាយស្រួលនិយាយណាស់។ ដូចនេះខាងក្រោម គ្រាន់តែចំណុច៩ ដែលអាចធ្វើឱ្យកំណត់បានថា គេស្រលាញ់អ្នកពិតប្រាកដ។

១. គាត់តែងតែគាំទ្រអ្នកជានិច្ច ទោះបីកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។

២. គាត់ព្រមទទួលយកអ្នក ទោះបីអ្នកជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយ។

៣. ស្ទើរគ្រប់ពេល អ្នកតែងតែជា «អទិភាព» សម្រាប់គាត់។

៤. គាត់បង្ហាញអារម្មណ៍ពិតរបស់គេ ហើយគាត់ទុកចិត្តអ្នក។

៥. គាត់ចេះសូមទោស ពេលគាត់ចង់។

៦. គាត់សើចជាមួយអ្នក មិនមែនសើចអ្នកទេ។

៧. គាត់នៅតែខ្វល់ពីអ្នកគ្រប់ពេលវេលាពេញមួយថ្ងៃ។

៨. គាត់ចាត់ទុកបញ្ហារបស់អ្នក ជាបញ្ហារបស់គាត់ដែរ។

៩. គាត់ចេះទុកពេលខ្លះ សម្រាប់នៅម្នាក់ឯង។

ប្រភព៖ Power of Positively  

សៀវភៅ «ភាសាស្នេហ៍» របស់គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយហាតប៊ុក