៨៩៨ ទស្សនៈនៃភាពវិជ្ជមាន

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឈុំ សីហា
ISBN 978-9924-539-23-0
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ November 29, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 335
តម្លៃ 24,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-059