៧៨សំណួរដ៏សំខាន់ដែលអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបគួរសួរនិងឆ្លើយ

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ស៊ូ សុភក្រ្តា
ISBN 978-9924-539-22-3
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ June 25, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 306
តម្លៃ 22,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-040