ស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិនិងតួនាទីរបស់ខ្លួន

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឈឿន សុជាតិ
ISBN 978-9924-539-48-3
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ December 11, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 180
តម្លៃ 17,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-062