សាកថ្មជីវិត

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ក្រុមការងារអ្នករៀបរៀងហាតប៊ុក
ISBN 978-9924-539-51-3
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ December 18, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 254
តម្លៃ 24,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-064