សកលវិទ្យាល័យជីវិត

លេខកូដសៀវភៅ៖ HBC-0077
ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ស៊ូ សុភក្រ្តា
ISBN 9-789924-539636
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ March 05, 2021
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 220
តម្លៃ 24,000 ៛
មនុស្សយើងម្នាក់ៗសុទ្ធសឹងតែមានសកលវិទ្យាល័យជីវិតរៀងៗខ្លួន គ្រាន់តែយើងមិនទាន់បានធ្វើដំណើរទៅចូលរៀនតែប៉ុណ្ណោះ។