វិធីសាស្រ្តជំរុញទឹកចិត្តមនុស្ស

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ហូ ពេជ្រមោនីតា
ISBN 978-9924-539-40-7
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ October 31, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 340
តម្លៃ 24,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-052
១០០វិធីសាស្រ្តដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញអ្នកដទៃឱ្យមានសក្ដានុពល