បណ្តុំគំនិត ភាគ២

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ក្រុមការងារអ្នករៀបរៀងហាតប៊ុក
ISBN 978-9924-539-41-4
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ November 13, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 275
តម្លៃ 22,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-055