បងប្អូនកូរ៉េ

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ក្រុមការងារអ្នករៀបរៀងហាតប៊ុក
ISBN 978-9924-539-43-8
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ November 25, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 280
តម្លៃ 23,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-057