និទានទស្សនៈ

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឈឿន សុជាតិ
ISBN 978-9924-539-42-1
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ November 21, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 241
តម្លៃ 24,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-056