ជម្រើស នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ

លេខកូដសៀវភៅ៖ HBC-021
ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ រឺន សីហា
ISBN 978-9924-539-00-1
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ August 15, 2018
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 178
តម្លៃ 14,000 ៛

សង្ខេប


ជម្រើស នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយបណ្តុំទ្រឹស្តី និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តន៍​ពោរពេញដោយគំនិតល្អៗ លទ្ធផលត្រចះត្រង់ ដែលជាម៌ាគារឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតដ៏ពិតប្រាកដ។ គ្រប់ពាក្យពេចន៍ គ្រប់កថាខណ្ឌទាំងអស់ សុទ្ធតែត្រូវបានធ្វើការសម្រិតសម្រាំង និងចងក្រងសម្រាប់ផ្តល់ជាពុទ្ធិ​ដើម្បីពិចារណា។ និយមន័យ បូករួមជាមួយទស្សនវិស័យ ជាបទពិសោធន៍ប្រឈមលើបញ្ហា ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ នឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវចំណេះ​ដឹងថ្មីៗ ក្នុងវិស័យអាជីវកម្ម ដែលជាគន្លឹះ ដើម្បីទទួលបានជោគ​ជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ។