ចំណេះដឹងសកល ភាគ២

លេខកូដសៀវភៅ៖ HBC-0074
ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ក្រុមការងារអ្នករៀបរៀងហាតប៊ុក
ISBN គ្មាន
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ February 15, 2021
បោះពុម្ពលើកទី 9
ទំព័រ 250
តម្លៃ 23,000 ៛
បណ្ដុំនៃចំណេះដឹងទូទៅល្អៗរហូតដល់ទៅ១០ផ្នែកនៅក្នុងពិភពលោក