ខ្ញុំទៅថៅកែ

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឈុំ សីហា
ISBN 9789924539018
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ August 15, 2018
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 155
តម្លៃ 12,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-022

សៀវភៅថ្មី!!! ខ្ញុំទៅថៅកែ


សៀវភៅពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្រ្តអនុវត្តន៍ក្នុងកិច្ចការងារ ដោយផ្តោតសំខាន់រឿងបួនគឺ៖

១. ខ្ញុំ និងកិច្ចការរបស់ខ្ញុំ

២. ខ្ញុំ និងប្រធាន/ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ

៣. ខ្ញុំ និងមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំ

៤. ខ្ញុំ និងអតិថិជន

៥. ចរិតលក្ខណៈរបស់បុគ្គលិកឆ្នើម