ការណែនាំសម្រាប់សរសេរសៀវភៅដំបូង

លេខកូដសៀវភៅ៖ HBC-0075
ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ គង់ លក្ខណា
ISBN គ្មាន
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ March 01, 2021
បោះពុម្ពលើកទី
ទំព័រ 40
តម្លៃ 6,000 ៛
ឈ្វេងយល់ពីជំហានដំបូងជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសរសេរសៀវភៅសម្រាប់អ្នកដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរ។