092 476 500 / 093 401 149

រឿងរ៉ាវដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងអាសន្នរោគ “មរណៈខ្មៅ”

មរណៈខ្មៅ គឺជាជំងឺអាសន្នរោគមួយដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង៧៥-២០០លាននាក់កាលពីកំលុងឆ្នាំ១៣៣

សម័យកាលសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីកកេីតដំបូងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន

ចាប់តាំងពីកកើតដំបូងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានកន្លងផុតសម័យកាលសំខាន់ៗ