092 476 500 / 093 401 149

ទីក្រុងទាំង៥ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាទីក្រុងមានបរិស្ថានស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោក

ខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាយសង្គមកំពុងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ ក្រុមប

រឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យទទួលទានស្រាបៀរ (Oktoberfest) របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

ពិធីបុណ្យទទួលទានស្រាបៀរ (Oktoberfest) គឺជាពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់​ដែលមានលក្ខ

រឿងទាំង៨យ៉ាងដែលអ្នកគួរធ្វើ អំឡុងពេលដែលអ្នកមិនមានការងារធ្វើ

អារម្មណ៍តានតឹងតែងតែកើតមានឡើងនៅពេលយើងបាត់បង់ការងារធ្វើ ឬសម្រាប់យុវវ័យមួយចំនួនដែលមិនទា