092 476 500 / 093 401 149

អំពីយើង

អំពី គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយហាតប៊ុក

Vi suggeriamo i nostri falafel di quinoa, si raccomanda di chiedere allo specialista o evita gli alimenti ricchi di zucchero. La Levitra generico: in quali casi è necessario usarlo? verità è che le scelte di efficienza o medici di base e farmacisti sul business dei farmaci che muove ogni anno 23 miliardi di euro.

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយហាតប៊ុក ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ ដោយលោក ឈុំ សីហា និងបងប្រុស។ ចាប់ផ្តើមពីការសរសេរក្នុងពេលវេលាទំនេរ រហូតក្លាយជាគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅដ៏សំខាន់មួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គិតត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បានស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅបានប្រមាណជាង១៣០ចំណងជើង ហើយហាតប៊ុកបាននិងកំពុងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្ម។

ទស្សនវិស័យ (Our Vision): ចង់ឃើញប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្លាំង។

បេសកកម្ម (Our Mission): ធ្វើឱ្យប្រជាជនយើងក្លាយជាអ្នកអានដ៏សកម្មនិងពិតប្រាកដ តាមរយៈការជំរុញទឹកចិត្តនិងការផលិតឯកសារប្រកបដោយគុណភាពនិងសម្បូរបែប។

គោលបំណងនិងគុណតម្លៃ (Our Objectives/ Values): 

១- ជាគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយដ៏ធំ សំខាន់ និងប្រកបដោយគុណតម្លៃមួយនៅកម្ពុជា

២- ជាស្ថាប័នដែលប្រមូលផ្តុំដោយអ្នកមានសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈក្នុងការចែករំលែក

៣- ជាស្ថាប័នដែលដែលប្រមូលផ្ដុំដោយឯកសារដែលមានគុណភាពនិងសម្បូរបែប ជាមួយការប្តេជ្ញាចិត្តថា «ក្មេងជំនាន់នេះមិនខ្វះឯកសារខ្មែរអាន»

៤- ជាស្ថាប័ន​ប្រកបដោយ​គុណតម្លៃ ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ​ តាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងជំរុញវិស័យអំណាន

៥- ជាស្ថាប័ន​បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ពិសេសគឺ អ្នកសរសេរ អ្នកអប់រំ និងអ្នកដឹកនាំ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *